Drukuj

Przed rozpoczęciem kursu prawa jazdy należy wyrobić w swoim Wydziale Komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę – czyli numer PKK.
Komplet dokumentów, które należy złożyć w urzędzie, składa się z wniosku (druk dostępny
w Starostwie Powiatowym) i załączników. Kursant do wyrobienia numeru PKK musi posiadać:
    • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami mechanicznymi,
    • aktualne zdjęcie – kolorowe, o wymiarach 35x45 mm,
    • dokument ze zdjęciem i numerem PESEL
    • pisemną zgodę rodzica albo opiekuna prawnego – dotyczy osób, które w momencie składania wniosku nie ukończyły 18 lat.


Numer PKK można wyrobić najprędzej 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat.
Wyżej wymienione dokumenty składa się we właściwym Starostwie Powiatowym